Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiten van contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Actievouchers inwisselen
 9. Toepasselijk recht
 10. plaats van jurisdictie
 11. Vrijwaring
 12. Alternatieve geschillenbeslechting
 13. makelaardij zaken

1) TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Dein Babyboo (Claudio Cristoforo & Co. Ltd.) (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de verkoper over de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als er meerdere van de bovenstaande alternatieven zijn, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van de bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen.

2.5 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) HERROEPINGSRECHT

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Alle prijzen op de website dein-babyboo.de zijn eindprijzen. Onze producten zijn altijd al aangegeven en belast. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit omvat kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten).

De koper is de importeur van de goederen (" Importeur of Record") en moet volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving van het importerende land.

Bij ontvangst van de goederen is de koper verplicht om de naleving van alle wetten en wettelijke voorschriften van het land van invoer volledig te controleren.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

5) LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst hem een ​​redelijke tijd van tevoren had aangekondigd. Verder geldt dit niet voor wat betreft de kosten voor de levering als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Afhalen door de klant is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 De standaard levertijd is maximaal 8-20 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen (bijv. pandemieën e.d.) maximaal 6 weken, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De aanbieder verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de gehele bestelling daar op voorraad is.

Indien de aanbieder niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering door zijn eigen leveranciers, hoewel een overeenkomstige afdekkingstransactie tijdig is uitgevoerd, heeft de aanbieder het recht om zich terug te trekken uit een contract met de klant in dit opzicht. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht en ontvangen diensten, met name betalingen, worden terugbetaald.

5.5 De ​​kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de koper.

6) EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht om geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) VERZILVERING VAN PROMOTIEVOUCHERS

8.1 Tegoedbonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers"), kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de waardebonactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actiewaardebon.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De ​​waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de actievoucher zijn betaald in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht retourneert.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdend effect betalen aan de betreffende eigenaar, die de actievoucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

9) TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van het land Hongkong van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10) JURISDICTIE

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds dat is gevestigd in het soevereine grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegerekend aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter steeds het recht beroep in te stellen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de klant.

11) AFWIJZING VAN GARANTIES

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger en plaatsvervangende agent van de aanbieder als de klant schadeclaims tegen hen indient. Uitgesloten zijn schadeclaims van de klant wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, die moeten worden nagekomen om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt ook niet voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

12) ALTERNATIEVE GESCHILLEN

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.

13) BEMIDDELING

In de meeste gevallen zijn wij slechts tussenpersonen. Nadat de klant zijn bestelling op onze website heeft afgerond, worden de door de klant bestelde goederen door de groothandel via een geautomatiseerd systeem gekocht en naar de klant verzonden.